1078ครั้ง

รายงานทั้งหมด

411ครั้ง

ความเสี่ยง : 38.13%

667ครั้ง

อุบัติการณ์ : 61.87%

55คน

จำนวนผู้ใช้งาน

โรงพยาบาลเชียงคาน

""

Near Miss & Miss

38.13%
Near Miss

61.87%
Miss

Month
Pie Chart Program
Level
Program