0ครั้ง

รายงานทั้งหมด

0ครั้ง

ความเสี่ยง : 0.00%

0ครั้ง

อุบัติการณ์ : 0.00%

52คน

จำนวนผู้ใช้งาน

โรงพยาบาลเชียงคาน

"โรงพยาบาลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย"

Near Miss & Miss

0.00%
Near Miss

0.00%
Miss

Month
Pie Chart Program
Level
Program